Doelstellingen Vervoerregiodag

Binnenkort start vervoerregio Limburg met de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.
De vervoerregioraad wil vertegenwoordigers van belangrijke betrokkenen uit de regio de kans geven om mee te denken over de Limburgse mobiliteit van de toekomst.
We plannen een namiddag waar we ons laten inspireren én waar we samen aan het werk gaan. Een echte omslag naar een Limburgse mobiliteit die klaar is voor de toekomst, is maar mogelijk als er zoveel mogelijk mensen en organisaties betrokken zijn.

De vervoerregiodag van 16 maart 2020 kijkt naar de 6 doelen die vervoerregio Limburg wil realiseren.

Doel 1: Kansrijke en aantrekkelijke regio 
Doel 2: Toeristische en recreatieve regio
Doel 3: Logistieke en welvarende regio
Doel 4: Gezonde en duurzame regio
Doel 5: Slimme en innovatieve regio
Doel 6: Over de grenzen van de vervoerregio Limburg

Verder staan we stil bij de manier waarop het regionaal mobiliteitsplan tot stand zal komen, en kijken we naar ons eigen mobiliteitsgedrag vandaag.

GEMEENSCHAPPELIJKE DOELEN EN AMBITIES

Voor de vervoerregio Limburg zijn de onderstaande doelstellingen uitgewerkt. De doelstellingen zijn opgesteld en afgestemd met Team MOW en de Provincie Limburg.

1. Kansrijke en aantrekkelijke regio

"De vervoerregio ontwikkelt zich vanuit de belangen van al haar inwoners"

Verspreide bebouwing en de bijhorende groei en spreiding van de verkeersproblematiek in de vervoerregio Limburg zetten zich onverminderd voort. Limburg heeft een groot gebrek aan alternatieven voor de auto. Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de overhand heeft. Als gevolg van het gebrek aan alternatieven dreigt voor wie geen wagen heeft op termijn vervoersarmoede.

Ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor alle inwoners zijn nodig om de vervoerregio Limburg tot een aantrekkelijke regio te maken. Hieronder valt een betaalbare bereikbaarheid van onderwijs, werk en (lokale) voorzieningen. Ook het versterken van eigenheid en attractiviteit van steden, kernen en open ruimten gebieden dragen bij aan een aantrekkelijke regio. De steden, kernen en het buitengebied moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn. De vervoerregio Limburg blijft dan aantrekkelijk voor mensen om er te blijven wonen, te werken, te ondernemen of er zich te vestigen.

 

2. Toeristische en recreatieve regio

"Toeristisch product inzetten als kenmerkend element voor de regio"

Limburg is de groenste regio van Vlaanderen, dit gegeven is de basis van het succes van het toerisme in Limburg. Na de kust is dit de belangrijkste toeristische regio van Vlaanderen. Daarnaast heeft Limburg een sterke land- en  tuinbouwsector, authentieke en vaak nog herkenbare dorpen en een goed ontwikkelde recreatieve sector en toeristisch product. Toerisme, recreatie en culturele aantrekkingskracht van de regio Limburg willen we verduurzamen en versterken door het verder benutten van de potentie van bestaande attractiepolen.

De vervoerregio Limburg wil inzetten op een verdere kwaliteitsslag van recreatieve fietsroutes. Limburg profileert zich al jaren als fietsparadijs en heeft de ambitie dé toonaangevende fietsregio te blijven door de uitbouw van een uitgebreid en goed onderhouden netwerk van functionele (BFF) en recreatieve fietspaden.
Binnen het fietsroutenetwerk staan een iconische fietsbeleving en comfort centraal. Het is duidelijk dat een performant gebiedsdekkend netwerk van snelle comfortabele fietspaden een belangrijke ‘gamechanger’ kan worden in het mobiliteitsbeleid. De Vervoerregioraad gaat het fietssnelwegennetwerk versnelt uitbouwen als speerpunt voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Toeristen die naar Limburg komen om te fietsen zouden verleid moeten worden om op een duurzame manier naar de regio te komen.

 

3. Logistieke en welvarende regio

"Goede bereikbaarheid als motor naar welvaart voor iedereen in de regio"

De strategische ligging van de Vervoerregio Limburg in de EU maakt het mogelijk om de regio middelpunt te laten zijn van (internationale) economische bereikbaarheid. Bedrijven willen zich vestigen in de regio, creëren werkgelegenheid en kunnen groeien. De nabijheid van grote infrastructuurassen draagt hieraan bij. Belangrijke assen zijn het spoor, Albertkanaal, Kempische Kanalen, E313, E314 en Noord-zuidverbinding. De vervoerregioraad heeft de ambitie om een vlotte bereikbaarheid te combineren met meer verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) wordt een veelheid aan projecten, acties en initiatieven gepland, die moeten resulteren in de versterking en versnelde ontwikkeling van de Limburgse economie en in de creatie van duurzame werkgelegenheid. Limburg zet hierbij in op verdere logistieke ontwikkeling, o.a. met multimodale terminals. Wanneer locaties met verschillende vervoerwijzen (multimodaal) bereikbaar zijn, kunnen goederen duurzaam verplaatst worden en kan maximaal ingezet worden op een modal shift. Vooral voor bedrijventerreinen en voorzieningen die veel bezoekers aantrekken, is multimodaliteit een belangrijk aspect voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Limburg ligt op voldoende afstand van het Ruhrgebied en de haven van Antwerpen en kan aan de hand van multimodale platformen reeds hier voorzien in het bundelen van stromen richting deze economische locaties. Door er in Limburg voor te zorgen dat goederen multimodaal verscheept worden, kan men voorkomen dat files elders in Vlaanderen toenemen.

 

4. Gezonde en duurzame regio

"Gezondheid en omgevingskwaliteit als basis voor verdere groei"

Een gezonde woon- en werkomgeving voor alle inwoners waardoor mensen willen verblijven in de regio is van groot belang. Onderdeel hiervan is het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit. Het doel is om te komen tot een gezondere modal split door het stimuleren van actieve modaliteiten ‘wandelen’ en ‘fietsen’. De vervoerregio Limburg heeft een goed uitgebouwd toeristisch fietsnetwerk, aan het functioneel fietsnetwerk moet echter nog gewerkt worden, Het stimuleren van méér fiets gaat verder dan alleen een aantrekkelijk fietsnetwerk. Het gaat er ook om mensen te wijzen op de fietsroutes. We willen aanhaken bij de ambitie in het regeerakkoord door in Limburg een modal shift van 40% te realiseren. Om dit te behalen moeten we inzetten op het ontwikkelen van alternatieven: realiseren van een nieuw OV-net, aanleggen van fietssnelwegen als ruggengraat van een performant netwerk, investeren in voetpaden en autoluwe zones, herdenken van de wegencategorisering en realiseren van een mental shift bij de bevolking en bezoekers van de regio. Het realiseren van een meer gevarieerde modal split wordt ook binnen vrachtvervoer nagestreefd. Het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend: een inzet op het stimuleren van fiets is nodig om de ambitie in het regeerakkoord te behalen.

Via het mobiliteitsbeleid kan een bijdrage geleverd worden aan de klimaatdoelstellingen. Het verkeer veroorzaakt een relatief groot deel van de CO2-emmisie. Het doel is derhalve om de CO2-emmisie te reduceren en om een emissievrij OV-systeem te evolueren. Beschermen van natuurkwaliteit en het behouden van de toeristische aantrekkingskracht staan hoog op de agenda. De sleutel wordt gezocht in combimobiliteit maar er moet ook aan de ruimtelijke structuur zelf worden gesleuteld omdat het een niet zonder het andere kan. Het idee is om de ruimtelijke structuur te herdenken in functie van de principes Transit Oriented Development en nabijheid. De Provincie Limburg wordt hier nauw bij betrokken.

Daarnaast dragen schonere voertuigen bij aan een schoner klimaat en een gezonde regio. Voertuigen zijn de afgelopen jaren aanmerkelijk schoner geworden en de verwachting is dat deze trend ook in de toekomst doorzet met de opkomst van elektrische voertuigen. Voor de leefbaarheid en gezondheid is dat positief. Ook de verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema voor een gezonde regio. Op langere termijn is het vanuit de ‘vision zero’ de bedoeling om het aantal verkeersdoden volledig op 0 te krijgen.

 

5. Slimme en innovatieve regio

"Slimmer organiseren van mobiliteit tegen aanvaardbare prijs"

De regio wil slim omgaan met mobiliteit door het omarmen van mobiliteitsinnovaties en het slim inzetten daarvan. De Vervoerregioraad heeft de ambitie om de proeftuin van Vlaanderen te worden op het gebied van slimme mobiliteit. Daarnaast moet doordacht geïnvesteerd worden en goed ingezet worden op efficiënte en rendabele projecten, de toepassing van innovatie en nieuwe technologie in mobiliteit (Smart Mobility, Intelligente Transportsystemen (ITS)), gebruiksgemak, comfort en logistieke oplossingen op maat van de vervoerregio. De regio wil een koplopersfunctie krijgen op het vlak van innovatieve mobiliteit door verder aan de slag te gaan met onder andere de onderwerpen: Droneport Sint-Truiden, Slimme mobipunten, Werking S-Lim, innovatief parkeerbeleid en autonome voertuigen.

 

6. Over de grenzen van de vervoerregio Limburg

"Onderlinge samenhang en verbondenheid met de buurregio’s versterken"

De vervoerregio Limburg is onderdeel van de Euregio Maas-Rijn. Over de grenzen kijken is in Limburg broodnodig. De huidige kadervisie van het SALK ziet Limburg onlosmakelijk verbonden met andere regio’s, over de taal- en landgrens heen. Er spelen in Limburg namelijk heel wat grensoverschrijdende thema’s en projecten zoals de IJzeren Rijn, Spartacus, de Drielandentrein en het faciliteren van personenvervoer per spoor naar Weert. Onderlinge samenhang en verbondenheid is dan ook het sleutelwoord. De samenhang met de omliggende VVR’s en overheden moet actief opgezocht worden. De Vervoerregioraad heeft de ambitie om een gestructureerd overleg op te starten met Noord-Brabant en Luik. En dit met de provincie Nederlands Limburg en de stad Maastricht verder uit te bouwen. Goederentransport en de logistieke keten kent in een eengemaakt Europa letterlijk geen grenzen meer. Aandacht is nodig voor de problematieken en oplossingen die hun oorsprong (kunnen) vinden in andere vervoerregio’s. Omgekeerd mag de regio niet blind zijn voor de opportuniteiten binnen het eigen gebied die elders een effect kunnen hebben.