Knelpuntenkaart autoverkeer

Terug naar overzicht knelpunten

 

 

Klik op de kaart om deze te vergroten. Welk bovenlokaal knelpunt hebben we hier over het hoofd gezien? Hou zou jij dit knelpunt oplossen? We zijn daarbij op zoek naar knelpunten en feedback van bovenlokaal belang.

 

De auto neemt nog steeds de bovenhand

Limburg heeft een groot gebrek aan alternatieven voor de auto. Het ontbreken van grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoerontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds de overhand neemt. De auto heeft dan ook nog steeds een hoog aandeel in de modal split. Daarnaast pendelt 21% van de Limburgs (65.156) naar Nederland of een andere provincie om te gaan werken. En uit een onderzoek van Acerta bleek dat de gemiddelde afstand die een werknemer aflegt tussen de woonplaats en de job ongeveer 19 km is, in Limburg is dit 22km. Deze pendelstroom is medeverantwoordelijk voor de dagdagelijkse files van en naar deze tewerkstellingspolen, omdat duurzame alternatieven zowel binnen de regio als grensoverschrijdend onvoldoende aanwezig en/of aantrekkelijk zijn. De regio zal voldoende moeten anticiperen op een toenemende verkeersdrukte.

De wegencategorisering in Limburg is zeer hiërarchisch opgebouwd waarbij teveel werd geënt op de noordzuidverbindingen en andere primaire wegen die nooit goed werden ontwikkeld. Deze primaire assen kennen een bovenlokaal gebruik, maar hebben van oudsher een lokale inrichting wat zorgt voor zowel doorstromingsproblemen als onleefbare situaties in de woonkernen. Bovendien werd er niet gedacht aan de internationale relatie met vooral de aangrenzende regio’s van Noord-Brabant en Nederlands Limburg. Lopende projecten zoals het Complex Project Noord-Zuid, de Kempische As en de studie omtrent de ontsluiting van Haspengouw met de E40 kunnen mogelijke oplossingen hiervoor bieden. Maar anderzijds dienen er ook oplossingen gezocht te worden voor het openbaar vervoer, de fiets en het ‘meerijden met iemand’.

De leefbaarheid staat onder druk, zeker daar waar grote hoeveelheden auto- en vrachtverkeer in dichtbebouwde gebieden voorkomen. Door het grote gebruik van de steenwegen en het daarmee gepaard gaande sluipverkeer doen zich ook in toenemende mate problemen voor langs de steenwegen in doortochten, dorpskernen en ook in de buitengebieden in de regio. De luchtkwaliteit is vooral van minder goede kwaliteit in de omgeving van de steden en kernen maar ook langs tweevakswegen, dicht bij een kruispunt waar de randen ingesloten zijn door bebouwing, zoals Hasselt en de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat verplichte Europese normen inzake stikstofdioxide (vooral door de uitstoot van wagens) en de ozonconcentraties niet worden gehaald. Lokaal liggen belangrijke uitdagingen voor de luchtkwaliteit op gebied van stikstofdioxide, roet en fijn stof. Maar het omvangrijke auto- en vrachtverkeer bedreigt ook de leefkwaliteit van de woonomgeving door geluidshinder, trillingen, ruimtelijke versnippering en barrièrewerking.